Fællesbestyrelsesmøde maj 2020

Mødedato. 28. maj 2020, 19.00-21.30
Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL)
Referent: Jens Ottosen (JO)
Ordstyrer: Uffe Fink (UF)

Deltagere: Uffe Fink (UF), Karen Markussen (KM), Kristina Christensen (KC), Rene Bisgaard (RB), Jesper Prang (JP), Claus Hansen (CH), Marianne Sørensen (MS), Lisa Dalgaard (LD), Jens Ottosen (JO), Troels Lysgaard (TL)

Afbud: Elevråd, Joan Neill (JN), Stinne Obel (STO), Katrine Sandholm Madsen (KSM), Alan Hannibal (AH)

Forkortelser: O = orientering, D = Debat, B = Beslutning

Referat

Ingen bemærkninger.

Udgår.

a) Formand

Der skulle have været afholdt valg til Fællesbestyrelsen, men dette blev udsat grundet Corona. Mere om dette punkt senere i dag.
Positive tilbagemeldinger fra folk ”i byen” i forhold til hvordan skole og børnehus har håndteret perioden med Corona. Dette både under ”lock down” – f.eks. mht brug af digital undervisning mm., og efter tilbagevenden til matriklen med alternativ udeundervisning.
Godt klaret alle sammen.

b) Ledelse

- Corona update… der sker også andet..
Tak for ros fra formanden. Vi sender videre til den samlede personalegruppe.

Hallen:

Hallen arbejder på at lave nyt ved hallen. Troels har deltaget i et møde sammen med Lisa omkring 4.-5. klasse. Hallens bestyrelse har ideer omkring hvordan centeret skal udvikles. Troels har en god dialog med dem omkring forskellige elementer i dette.
Skolen deltager gerne med sparring i forhold til egne muligheder i det nye center, og hvordan skolen anvender dette i fremtiden.

National-trivselsmåling: 

Samlet set ligger vi langt over gennemsnit på alle målinger. Et af de få steder hvor vi ikke ligger godt, er i forhold til toiletfaciliteter. Her er vi igen under middel/omkring middel. Samlet set har vi stadig for få toiletter i forhold til det antal børn og voksne i hele huset. 
Ellers ligger den nationale trivselsmåling på skolen og man er velkommen til at komme forbi.

Andet nyt: 

Der kommer ny praktikant i huset fra 1. juni til 1. nov. Iben Dam Iversen skal i praktik som skolepædagog. Hun skal være i SFO og i indskolingen. Hendes vejleder bliver Nickolaj. Hun er en del af normeringen og ansættes hos os. 

Der er udarbejdet en ”handleplan” (”elevens plan”) som alle børn har i AULA/SikkerFil. Denne handleplan er en oversigt over alle de test som vi tager i huset, fra børnehave til skole.
Dette værktøj skal primært være til datoer, så vi har en kronologi for hvert barn i huset.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal sikre overgangen mellem børnehave-> Førskole -> indskoling. Mads, Tabita, Iben er med i første omgang. Her kommer også andre medarbejdere ind over den faglige sparring. Gruppen skal forventningsafstemme hvilke konkrete ting børnene skal nå at lære i overgangen fra børnehave (gruppe1) til førskole og senere 0. klasse. Der kommer et brev ud senere til gruppe1-børn på baggrund af dette arbejde.

Der kommer et forældremøde i kommende 1.-2. klasse inden sommer. Troels, Rikke og Nickolaj deltager. Rikke har holdt nogle enkelte forældresamtaler via telefon, men der kommer et møde inden sommer.

Bornholm-tur og Thorsminde er aflyst i år. Det betyder at vi næste år sender kommende 6. og 7. klasse afsted sammen. Det bliver stadig Lene og Lisa der tager afsted med det kommende hold. Det bliver uge 22 – 2021. I samme uge, torsdag-fredag tager resten af skolen til Torsminde. 

Budget: ikke de store udgifter til ekstra personale under Corona. Vi har stadig samme antal børn i SFO og der starter en ny elev i 1. klasse. Vi har udsigt til let stingende børnetal.

Skolen begynder snart selv at skifte tasteturer på elev-pc’er. Det gør forhåbenligt at eleverne ikke skal mangle egen maskine så længe som de gør nu, hvis knapperne driller.

c) Skole

Vi er kommet godt gennem Corona indtil nu. Vi er glade for at høre, at forældre i byen syntes det er gået godt. Gennem Coronakrisen har vi løst en del IT-tekniske udfordringer, men alle lærere har fundet metoder til at komme igennem med undervisningen. 
Alle er glade for at komme mere og mere tilbage til normal skoledag. Det har været godt at få eleverne tilbage i forhold til de sociale relationer.
Det virker rigtig godt at eleverne er opdelt i pauserne, og at de har forskellige indgange. Dette betyder at vi ikke oplever så meget uro på gange og i pauserne. Vi ser dog stadig frem til at få 6.-7. klasse tilbage fra hallen hvor de pt. ”bor”.
Der er en opmærksomhed på at tage de gode ting med videre fra Corona. I øjeblikket oplever vi ikke det samme antal konflikter, hvilket der kan være mange ting der spiller ind på. 

Ideer:

Ekstra tavle til SFO-tabulex?
Forældre aflevere udenfor skolen?
Morgen-leg for 0.-1. klasse i skoven fra 8.00-08.25?
PC’ere til indskolingen flyttes ned i egne lokaler, så der er ikke er trafik for dette på gangen
Mulighed for at de store elever kan holde frikvarter i skolehaven?
Indgange til skolen som nu? … 0.-1.-2.kl, 3.-.4.-5.kl, 6.-7.kl ?
Dette evalueres op til sommer, (uge 27)
OBS på tiltag. Skal indskoling f.eks. have LÆS senere på dagen, og ”tonser-tid” kl. 08.00?

d) Børnehus/SFO

I børnehaven er vi også startet godt op efter corona-lockdown. Vi har spist inde 1 gang siden vi startede. Vi er stadig ude og er glade for det gode vejr.

Som afløser for Mads – som har førskolen – har vi AC (Ann Charlotte) inde hver onsdag fra kl. 7. Hun er blevet taget godt i mod af både børn og voksne. 

Vi har næsten ingen morgenbørn, men de fleste kommer 7.15-07-45. 

Vi har en god hverdag, men glæder os også til at komme tilbage til normalen. Ikke at vi så nødvendigvis kommer mere ind på stuerne, for vi er glade for vores udeområder.

Vi rykker lidt rundt på garderoben og bliver mere funktionsopdelt på de to stuer. Det bliver også sådan, at de fire primære personaler deles i 2, og derfor arbejder i teams 2 og 2, omkring hver børnegruppe der er blevet opdelt i grøn og orange.

Dette betyder der bliver mulighed for sparring omkring det pædagogiske arbejde omkring børnene.

Fra 8. juni kommer der justering på vores hverdag med Covid-19. Der bliver udsendt et brev på AULA til alle forældre omkring hverdagen fra 8. juni.

SFO: 

SFOen har malet legehuse, og 5. klasse har lagt nye tag på de to hytter i skole-skoven ved tarzanbanen. SFO'en arbejder på at gøre vores udeområder endnu bedre.
SFO'en er altid ude, og finder på mange gode tiltag. ”Drive-in-mooncar-biograf”.

Vi er stadig under Nødundervisning-bekendtgørelsen, men vi forventer at vende mere og mere tilbage til normalen inden sommer.

Vi klar – personalet arbejder på at bliver klar selvom der er lidt tid endnu. Vi håber at kunne tage mange af de gode ting fra corona med videre til kommende skoleår, både for skole, SFO og børnehave.

UF skriver ud til alle forældre omkring valget. Hvis der kommer mange kandidater bliver der afholdt valg (kampvalg), men ender vi ved at antallet går op, bliver der ikke valg, men dog konstituering på næste bestyrelsesmøde, dog senest til august. Den nye bestyrelse skal være konstitueret inden medio august, men valgt inden sommerferien.

På valg dette forår i skolen: i alt 4+2
Fortsætter: Claus, Karen
Genopstiller: Uffe
Genopstiller ikke: Marianne 
Kandidater: Lars Pedersen 
Suppleanter, for 1 år, kandidater: Alan, Katrine

På valg dette forår i børnehaven: i alt 3+2
Fortsætter: René
Genopstiller:
Genopstiller ikke: Stinne, Jesper 
Kandidater: der skal findes 2
Suppleanter, for 1. år, kandidater: Kristina, Joan, Jesper
Der skal vælges 2 medlemmer til skolen + 2 nye suppleanter til skolen.
Der skal tillige vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter i børnehaven.
Hvis byrådet inden det forestående valg, godkender den plan der er i høring pt., vil den fremtidige periode for medlemmer i bestyrelsen, uanset om det er skole eller børnehave være 2 år. For nuværende går Claus og Karen ind i år 3 af en tidligere 4-årig periode.

Ingen indkomne punkter.

Arbejdsdag inden 16.juni? Jesper finder en dato.
Arbejdsdag i børnehaven i efteråret, ligesom vi har haft tidligere.

OBS på at finde hvem der deltager fra bestyrelsen på de kommende forældremøder i august. 

Der afholdes forældremøder 3 aftener. Et for 1.-3. kl., et for 4.-5. kl. og et for 6.-7. klasse. 

Klasserne starter sammen, og går efterfølgende hver for sig.

Valgmøde til fællesbestyrelsen, dato: 16.06, kl. 19.00.
Mødedatoer for bestyrelsen, for skoleår 20-21 sendes ud inden sommer.

Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen