Fællesbestyrelsesmøde februar 2022

Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 18.00-21.00.
Deltagere (forældre): Jan, Uffe, Lars, René, Lise, Claus, Jannie, Joan, Karen
Deltagere (personale): Nickolaj, Gurli, Jesper, Lisa, elevråd
Afbud: Sofie, Jesper

Referat

BØRNEHAVE 

Der er positiv respons fra dagtilbudschef, Marianne Rahbek, i forbindelse med det nye strukturskema i børnehaven. Der skal komme respons fra forældrene på den nye struktur. 

Modulplads er en 35-timers pasningsuge, og en deltidsplads er 30 timer. Tidsrammen for deltidspladsen hedder fra 8.30-14.30. Vi skal se på hvor mange der kan/skal tilbydes for at det kan løbe rundt. Vi arbejder på max 5 modulpladser.

D. 1. marts har vi 40 børn i børnehaven og 41 børn fra 1. april frem til 1. maj og får en kommende 0. klasse/førskole på 17 børn. 

Der kommer en ny studerende i en 6-ugers periode, hvor Anne Sofie bliver vejleder.

Fastelavn mandag d. 28. februar.

Fredag d. 25. februar starter vi op med forældrekaffe og kommer løbende en gang i måneden.

SFO

Der kommer en ny studerende i en 6-ugers periode, hvor Pernille bliver vejleder.

BMGP løber af stablen lørdag d. 19. marts og de øver en hel del i skolen og SFO-tiden.

SKOLEDELEN

Trivselsdag fredag d. 4. marts, hvor alle voksne er til stede på skolen.

Nye ringetider drøftes.

KONTORET

Corona er ved at være på tilbagetog. Der kan komme nogle økonomiske efterslæb af mindre karakter vedr. vikarforbruget hertil.

Omsorgsplan trådt i kraft med enkelt ændring, så ansatte får en erkendtlighed i forbindelse med tabet af et nært familiemedlem.

Skiltning kommer snarest udenfor og indenfor i huset.

PAS-konsulent kommer ud i huset og holder et oplæg på 4 timer fra kl. 12-16 d. 9. maj, hvor skolen lukker tidligere og børnene kommer i SFO og de store får fri.

Bladet Skole og Forældre – fortsætter abonnement?

Thorsmindeturen drøftes på lærermødet i marts. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at sammenholdet bibeholdes på tværs af klasserne.

Nyansat i stedet for Emelie. Det informerer skolen ud fredag d. 25. februar.

Kommunernes skoletrafiktest skal igangsættes efter sommerferien. Mere følger senere.

Fælles Fagligt Fokus har været godt i gang i løbet af indeværende skoleår. Ledelsen arbejder på et nyt fokusområde til næste skoleår.

Tilladelser på Aulaen blev der ryddet op i mandag d. 21. februar. Huset beklager de gener det har medført.

FORMANDEN

Nyt valg til mødet i maj. Uffe stopper som formand. Til april drøfter vi hvordan vi timer en ny bestyrelseskonstellation.

Bestyrelsens arbejde er et vigtigt arbejde, så vi forventer deltagelse til alle møder, medmindre man kommer med en aktiv framelding. Forventningsafstemning drøfter vi på næste bestyrelsesmøde og evt. hvad fællesarrangementer kan/skal indeholde.

Budgettet gennemgås kort og drøftes mere i dybden på bestyrelsesmødet i marts.

Dokumentet er indført i skolens velkomstfolder, som udleveres til forældre ved start hos Naur-Sir Skole & Børnehus.

Indholdet i denne, sammen med børne- og læringssyn, skal med i en kommende drejebog for ting der skal op på forældremøder i starten af nye skoleår.

Bestyrelsen fik udleveret de nye informationer omkring skoletrafiktesten. Praktikken omkring den nye test drøftes med de andre skolelederkolleger på skoleledermødet d. 9. marts.
Lisa Dalgaard arbejder på trafikpolitikken og kommer med et udkast til bestyrelsesmødet d. 29. marts.
Når det er godkendt på bestyrelsen, sendes det til Camilla Lønne Nielsen.

Arbejdsdagen bliver fredag d. 29. april. Jesper skriver ud fredag d. 25. februar omkring dagen.

Uffe deltager på mødet i Tvis.

Skolen betaler for el, vand og varme, mod at bruge huset i hverdagene.

Fra marts vil dagsorden være at finde på FirstAgenda. Introduktionen tilgår, men bestyrelsen er nu informeret.

Bobler til næste møde

Skolepatrulje som årgangsbestemt for 7. årgang.

Trafikpolitikken genoptages på mødet i marts.

Udkast til drejebog til forældremøder.

Forventningsafstemme bestyrelsens arbejde fremover.

Ensartethed om lektier på Meebook.

Skoletasker v/ Claus.

Tirsdag d. 29. marts 2022
Onsdag d. 27. april 2022
Tirsdag d. 24. maj 2022

Uffe (formand - 1 år – 2020-2022) - skoledelen
Jannie (1 år - 2020-2022) - skoledelen
Claus (næstformand - 2 år - 2021-2023) - skoledelen
Jan (2 år - 2021-2023) - skoledelen
Karen (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lise (2021-2022) - suppleant for skoledelen
Lars (1 år - 2020-2022) - børnehus
Joan (1 år – 2020-2022) - børnehus
Sofie (2 år – 2021-2023) - børnehus 
Jesper (2021-2022) - suppleant for børnehus
Rene (2021-2022) - suppleant for børnehus

ELEVRÅD

Asger 6. klasse (formand)
Joachim 6. klasse (næstformand)
Emil 7. klasse (suppleant)