Forretningsorden for fællesbestyrelsen i Naur-Sir Skole og Børnehus

 1. På fællesbestyrelsens sidste møde i et skoleår vælges blandt de forældrevalgte medlemmer en formand (blandt de valgte fra skoledelen) og en næstformand.
 2. Der aftales på mødet i maj hvert år en møderække for det kommende skoleår, herunder datoer og starttidspunkt, fordelt på 10 møder fra august til juni.
 3. Til mødet i april drøftes valghandling og informationsmøde med fællesbestyrelsen for andre forældre, som afholdes på et møde i maj.
 4. Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel, og da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
 5. Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet.
 6. Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder dagsorden og skolens leder udsender denne pr. mail til medlemmerne ca. 7 dage forud for mødet.
 7. Fællesbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 8. Afstemninger sker efter reglen om almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 9. Samtlige valgte medlemmer har stemmeret.
 10. Fællesbestyrelsens møder er lukkede møder.
 11. Ved behandling af særlige sager, kan der dog indbydes andre til at deltage i behandlingen af sager, der er af særlig betydning for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden. Den daglige leder af SFO’en deltager i fællesbestyrelsens møder uden stemmeret.
 12. Medlemmer i fællesbestyrelsen, samt suppleanter, deltager alle i bestyrelsesmøderne.
 13. Viceleder fører et beslutningsreferat over fællesbestyrelsens møder. I referatet anføres, hvilke medlemmer der har været til stede, og den underskrives virtuelt efter mødet, via godkendelsesindstillingen på FirstAgenda.
 14. Ethvert medlem samt skolens leder kan i kort form forlange en afvigende mening tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 15. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres, hvis et flertal ønsker det.
 16. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.
 17. Der er tavshedspligt fra bestyrelsesmøderne.
 18. På Aula omtales fællesbestyrelsen som skolebestyrelse af tekniske årsager.
 19. Årsberetningen fra bestyrelsen finder sted mundtligt i klasserne og i børnehaven hvert skoleår, når der er forældremøde.

Vedtaget i fællesbestyrelsen d. 20/3-2024