Omsorgsplan for Naur-Sir Skole og Børnehus

Udvalget for Børn og Unge i Holstebro har bedt samtlige institutioner og skoler i kommunen om at udarbejde en beredskabsplan vedrørende ”Børn og Sorg”.
Målet med denne omsorgsplan er, at den skal være et godt ”værktøj” for både ansatte og forældre.
Det er vigtigt at få lov til at vise og tale om sorgen med vore nærmeste, og det er vigtigt at mærke omsorgen fra dem, hvis vi skal udvikle os godt fremover.
Vi der arbejder med børnene ved, at de knytter sig følelsesmæssigt tæt til os. Ikke mindst i situationer, hvor børnene er udsat for svære hændelser, har de i høj grad behov for fællesskabet med os.
Vi vil stærkt opfordre jer til at kontakte os, hvis der sker noget, som følelsesmæssigt kan berøre jeres barn, således at vi bedst mulig kan være en støtte for barnet og jer.
Hvis der er behov for det, vil vi være behjælpelig med at anvise en ressourceperson (psykolog, sundhedsplejerske, præst eller andet).

Jesper Byskov Tjørnelund
Leder

1. Ved skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. i et barns hjem

 • Leder orienteres, som vurderer hvilke ansatte der skal kontaktes.
 • Det er vigtigt at give barnet ekstra omsorg.
 • Der laves en aftale med forældrene om, hvorvidt de andre børn skal orienteres.
 • Hvis de skal orienteres, skal barnet være medbestemmende om, hvordan de andre skal orienteres.
 • Det er vigtigt, at vi fortæller barnet, at vi ved det!

Naur-Sir Skole og Børnehus skal sørge for at holde en tæt kontakt til forældrene og evt. være behjælpelig med at anvise en ressourceperson.

2. Når et barn mister én i sin nærmeste familie (forældre/søskende)

Samme som punkt 1.

 • Kontaktpersonen er ansvarlig for, at der bliver talt om det skete – evt. ved hjemmebesøg.
 • Kontaktpersonen deltager efter samråd med familien i begravelsen.
 • Kortfattet brev til alle forældre i huset (udarbejdes af leder og kontaktperson).
 • Samme dag orienteres de andre børn i huset.
 • Opfølgning og omsorgsarbejde: Tager vare på barnet ved i samråd med forældrene at tale om, hvordan vi bedst hjælper barnet.

3. Når et barn bliver alvorlig syg

 • Kontaktpersonen holder en tæt kontakt med familien.
 • Der sendes hilsner til barnet + evt. hjemmebesøg.
 • Børnene i huset bliver orienteret. 
 • I samråd med forældrene aftaler leder og kontaktperson, hvordan de andre forældre skal orienteres.

Når barnet igen vender tilbage til Naur-Sir Skole og Børnehus, bliver det modtaget med omsorg. De praktiske ting bliver forud aftalt med forældrene.

4. Når et barn dør

Lige efter dødsfaldet:

 • Når ovenstående erfares, orienteres leder.
 • Lederen sørger for, at alle medarbejdere og bestyrelsen får besked.

Kontaktpersonen kontakter hjemmet (evt. hjemmebesøg), for at aftale følgende:

 • Hvad skal de andre børn vide?
 • Hvordan markerer vi dødsfaldet i børnegruppen?
 • Kontaktpersonens og ledelsens deltagelse i begravelsen, i samråd med forældre?
 • Dødsannonce.
 • Lederen skriver en kort orientering til alle forældre.

Begravelsen:

 • Lederen sørger for en dødsannonce, hvis det ønskes.
 • På begravelsesdagen holdes en kort mindehøjtidelighed for alle børnene og flaget hejses på halv stang.
 • Der sendes blomster til begravelsen.
 • Hvis forældrene syntes deres børn skal deltage i begravelsen, må de selv følge med deres børn.

Opfølgning:

Kontaktpersonen sørger for at følge op på børnene og den efterfølgende håndtering.

5. Ved alvorlige ulykker i tilknytning til Naur-Sir Skole og Børnehus

Forholdsregler på stedet:

 • Stands ulykken. Ring 1-1-2. Første hjælp iværksættes.
 • De andre børn skal væk fra ulykkesstedet.
 • De ansatte er de ansvarlige – også selvom der er forældre i nærheden (dog ikke barnets forældre).
 •  De ansatte kontakter lederen, som videreformidler til rette personer.

Opfølgning:

 • Samme dag: Så god forklaring som muligt til børnene.
 • Næste dag: En grundigere forklaring.
 • Skadelidte: Samme som under sygdom. Kontaktpersonen er den ansvarlige.
 • Bestyrelsen: Orienteres.
 • Forældrene: De øvrige forældre orienteres, når de henter børnene.
 • Søskende: Tage ekstra vare på søskende.
 • Personale: Snak efter arbejdstid. Ledelsen vurderer i samråd med ansatte, om der er behov for psykolog.
 • Brug møder til efterbearbejdning.

6. Når en medarbejder mister en af sine nærmeste (ægtefælle, barn, forældre)

Ved ægtefælle/barns død:

 • Når lederen får meddelelse om dødsfaldet, aftales følgende med den efterladte:
 • Hvordan de øvrige medarbejdere skal orienteres.
 • Hvordan børnene, som medarbejderen har, skal orienteres.
 • Hvad Naur-Sir Skole og Børnehus i øvrigt kan gøre.
 • Eventuel deltagelse i begravelsen. 
 • Lederen sørger for, at der sendes blomster til begravelsen.
 • Ledelsen er ansvarlig for at den efterlades kontaktes, og hvem der besøger den efterladte.

7. Når en medarbejder bliver alvorlig syg

Medarbejderen afgør selv og aftaler med lederen, hvem og hvordan, der skal informeres. 

 • Hvordan skal børnene og forældrene orienteres?
 • Hvordan skal de forholde sig til medarbejderen.

8. Når en medarbejder dør

 • Lederen orienterer alle medarbejdere.
 • Lederen orienterer alle forældre.
 • Flaget hejses på halv stang, når alle børnene har fået besked.
 • Hvordan forholder vi os til medarbejderens nærmeste familie?
 • Andet?

Før begravelsen:

 • Kontaktpersonen arrangerer mindehøjtidelighed i børnegruppen.
 • I Naur-Sir Skole og Børnehus og med hjemmet aftales: 
 • Deltagelse i begravelsen.
 • Dødsannonce.
 • Der sendes en blomst. 
 • Lederen undersøger fakta (løn/pension m.m.) og kontakter familien desangående efter dødsfaldet. 
 • Kort mindehøjtidelighed i Naur-Sir Skole og Børnehus på begravelsesdagen – flaget hejses på halv.
 • Tanker og følelser i forbindelse med dødsfaldet bearbejdes i personalegruppen.

 


Godkendt på bestyrelsesmøde november 2021.