Fællesbestyrelsesmøde januar 2020

Mødedato: 29. jan 2020, 19.00-21.30
Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL)
Referent: Jens Ottosen (JO)
Ordstyrer: Uffe Fink (UF)

Deltagere:
Uffe Fink (UF), Claus Hansen (CH), Marianne Sørensen (MS), Karen Markussen (KM), Kristina Christensen (KC), Joan Neill (JL), Alan Hannibal (AH), Anders (elevråd, 5.kl)

Afbud:
Jesper Prang (JP), Rene Bisgaard (RB), Stinne Obel (STO), Katrine Sandholm Madsen (KSM)

Referat

Ingen bemærkninger.

 • Der er sat ”ramme-mærker” i toiletterne i indskolingen.
 • Det er lavet fordelingsskema til gynger mm. i pauserne, således der ikke opstår debat om hvem der har hvilke ting i hvilke pauser.
 • Der arbejdes på at lave en kasse med lege-ting til pauserne.
 • Elevrådet vil søge Arla om midler til dette.

a) Formand

 • Netværksmøde i netværk for bestyrelser i kommunen. Formanden er inviteret. 25 feb. Der medtages punkter til dette fra dagens møde. Der er deltagelse fra formænd og det politiske niveau.

b) Ledelse  

 • Åbningstider, Børnehave

  • 6.15 – 16.45
  • 6.15 – 15.45

Der informeres om åbningstimerne fra personalet til de forældre der henter sent. (når de henter sent). Evt. et skilt til døren som sidder der permanent. 

 • Sognegården   

  • Lone og Hans fortsætter. Borgerforeningen har sendt brev til skolelederen omkring ny aftale for brugen, og det fortsatte gode samarbejde. Der arbejdes på sagen.
 • Hallen

  • TL og LD deltager 30.01 omkring ide-udvikling af ”Hallen 2.0”.
 • Ledelsen er i øvrigt  i gang med at planlægge næste skoleår. 

 • Ny Skole og Rådgivningschef, Peter Mikkelsen fra Halgård Skole starter 1.feb 2020.

c) Skole

 • Biblioteket er ved at ændre sig. Tegneområde, puslespil og andet.
 • AppWriter kursus i alle klasser, forældrekursus (cafe eftermiddag følger)
 • Emneuge i uge 11. ”Innovation og entreprenørskab”, 0.-5. kl., 6-7 skriver projektopgave.
 • Trivselsdag sidst i feb. Alle medarbejdere er på. Klasselærere har trivselssamtaler, mens andre holder øje med andre børn. Dato?? … 28/2 eller 6/3?
 • Thorsminde-tur 2020 er ved så småt at blive planlagt.
 • 6.-7. kl. skal til Bornholm i uge 25.
 • Vi har ryddet op på boghylderne og har fået lavet system i danskmaterialerne.

d) Børnehus/SFH

 • Funktionsopdelt, arbejdsaften. Vi vil i løbet af den næste tid arbejde mere på at blive funktionsopdelt på stuerne. 
 • P-møde: tid til pædagogisk udvikling, nedslag i dagligdagen
 • Vi bruger tid på vores P-møder på at lave nedslag i vores hverdag.
 • Børnehaven har set på formiddags-frugt og SFO’en har set på tidspunktet omkring kl.16.
 • Der er kommet meget mere ro i køkkenet efter vi har lavet om i morgenmaden og at børnene leger på stuerne frem for i køkkenet.
 • Husk at hold jer orienteret i månedsplanen.

SFO:

 • holder fastelavnsfest fredag op til uge 7.

 • Der kommer en frisør og sætter hår i SFOen i uge 8.

 • Der er ikke de store udskejelser i øjeblikket da Nickolaj er på barsel. Han er tilbage i uge 8.

 • Her begynder lektiecafe også igen.

 • Klubben var 25 børn ude at spise på Dalle Valle mandag aften. De var super dejlige at have med siger Mads.

4.1: børnetal i skolen​

Førskole: 1. maj, Mads er primær. Andre dækker ind i huller. Primært IB og SFO.
Skolestart: 10. august

Indberettet elevtal: 110, 1. august 2020, forventet antal
Klasse/Antal
0./16
1./8
2./15
3./14
4./17
5./14
6./13
7./14

4.2. Børnetal i børnehaven 

Dato / antal
1.3 / 38
1.4 / 38
1.5 / 22
1.8 / 26
1.9 / 26
1.10 / 26
1.11 / 27
1.12 / 27
1.1.21 / 28
1.2.21 / 28
1.3.21 / 31
1.4.21 / 32
1.5.21 / 26

4.3: BUDGET:

Budget 2020 fremlagt. OBS på udgifter.

Endelig budget fremlægges på mødet i februar.
Budget kan ses på kontoret.

Børnehave + SFO budget er ikke endeligt vedtaget politisk.

 • + ca. 50.000 kr pr. børnehavebarn som tilkommer

Ny udgift på +8.000 til læringsportaler. Clio/Gyldendal.

 • Klasser og hold. Mere om dette på næste møde.
 • Klasselærer-fordeling
 • TL fremlægger ledelsens ideer omkring fordeling af klasselærere.
 • Ledelsen arbejder videre. På næste møde fremlægges endelig fordeling + evt. støtte.
 • Matematik i indskolingen forventes at forsætte på nuværende model. 1.-3.kl på tværs.
 • Fag i understøttende undervisning:
  • PULS, SKOV, HFU, LÆS forsætter alle.
  • Fagdage fortsætter også.
 • Principper for fagfordeling til skoleår 20/21 har været til dialog hos lærerne.
 • Lærerne får snart ønskeseddel ud til de første tanker ind i skema til 20/21.
 • Vi vil gerne være tidligt ude med den kommende fordeling.
 • Prøve-periøde med ny form af formiddags-frugt
  • Personalet vil gerne forsøg at lave en prøveperiode hvor børnehaven står for formiddagsmad/frugt.
  • Forældrene skal derfor ikke stå med dette.
  • Dette forsøg skal se om vi kan få mere tid til de aktiviteter vi har om formiddagen. 
  • Det er i princippet blot et mellemmåltid, og der er madpakker kl.11. 
  • Så i stedet for 3 madpakker skal der i prøveperioden kun være 2 madpakker med.
  • Det skal italesættes at det er en prøveperiode. TL skriver ud når det starter og hvor lang perioden er. (umiddelbart til påske) fra uge 8-påske fx.
 • Vi er godt i gang.
 • Tabita er fyrtårn. Dagtilbudschefen kommer på tilsyn.
 • Vi arbejder på at få noget op på væggen på gangen.
 • I børnehaven har vi fået en systematik i vores teammøder. Der er et rul for hvad vi arbejder med på hvilke møder. Hvornår er det månedsplan, pædagogiske lærerplaner, DUÅ osv.
 • Aula:
  • Tjek kalender. Aktiviteter.
  • Tjek billeder og visning i galleri i Aula
  • Notifikationer på mail eller notifikation. Nu også på opslag fra næste opdatering.
  • Opmærksomhed på beskeder. Fx ”til 4.klasse” …. + indhold.
  • Hvordan kan man skærpe kommunikationen i beskederne/opslag på AULA?
  • Er man i tvivl om et opslags fortolkning kan man altid henvende sig til kontoret.
 • Fastelavn i SFO, fredag uge 6
 • Feriepasning i uge 7
 • Fastelavn i børnehaven, uge 8
 • Trivselsdag, 28.feb / normalt 6. marts, men her er 7.klasse på valgfag på UCH
 • Emneuge, uge 11 ”innovation og entrepenørskab”
 • Gæste-Bedstedag, 20 maj
 • 29. Jan - Budget
 • 27. Feb - Klasselærerfordeling, holddelinger, Budget
 • hvem er på valg til foråret: 
  • Uffe (formand)
  • Marianne (Forældrerepræsentant)
  • Alan (suppleant)
  • Katrine (suppleant)
  • Stinne (Forældrerepræsentant)
  • Jesper (Forældrerepræsentant)
  • Kristina (suppleant)
  • Joan (suppleant)
 •  24. Marts - frist for kandidatopstilling
 • 29. April
 • 28. Maj
 • Ingen juni-møde

Forårets valgproces til Fællesbestyrelse:

 • 24. marts: frist for kandidatopstilling

 • uge 14: udarbejdelses af valgliste
 • 29. april: evt. Valgmøde 
 • 30. april: Valget åbner
 • 14. maj: Valget lukker
 • 28. maj: Konstituerende møde

Underskrifter:

Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen.