Fællesbestyrelsesmøde august 2020

25. august 2020, 19.00-21.30 
Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL)
Referent: Jens Ottosen (JO)
Ordstyrer: Uffe Fink (UF)

Deltagere: Uffe Fink (UF, formand), Claus Hansen (CH, Næstformand), Karen Markussen (KM), Jannie Dybdal Møller (JDM), Rene Bisgaard (RB), Lars Pedersen (LP), Joan Neill (JN), Troels Lysgaard (TL, Leder), Jens Ottosen (JO, viceleder), Lisa Dalgaard (LD,  medarbejderrepræsentant), Gurli Andersen (AG, medarbejderrepræsentant), elevråd.

Suppleanter: Katrine Sandholm (KS), Lise Bue (LB), Jesper Prang (JP), Christina Christensen (CC)

Afbud: Elevråd, Jesper, Lise, Joan, Katrine, Christina

Forkortelser: O = orientering, D = Debat, B = Beslutning

Referat

Ingen bemærkninger

Afbud. Bliver valgt i denne uge, første møde forventes i starten af september.

a) Formand

Stor tilfredshed med skole, SFO og børnehave fra lokalområdet i forhold til håndtering af covid-19 situationen. Godt at se at der bliver taget lærering med videre, særligt de gode ting som der er fundet/opfundet under covid19.

Velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. Husk vi alle har mulighed for at komme til orde, og vi stemmer sjældent om punkterne, men finder i stedet vejen via en åben dialog.
Formanden byder velkommen til ”det nye år og de nye medlemmer” med en kort orientering omkring arbejdet i bestyrelsen.  

b) Ledelse

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Børnene har taget super imod den ”sko-fri-skole”. Det gjorde de allerede fra dag 1. Det er så flot. 
Vi har stadig forskellige ind og udgange, og det virker også godt. Zonerne i pauserne gør også at vi har lidt færre konflikter end normalt.
At skolen først åbner 07.50 når der er personale til at tage i mod virker også rigtig godt. 
Alt i alt en god opstart

Tilsyn i børnehaven : 
Der kommer snart tilsyn i børnehaven. Dette tilsyn er uanmeldt. Efterfølgende får vi en rapport. Der kommer en konsulent fra ”pædagogik og læring” i Børn og Unge. Dette arbejde afrundes med et møde med dagtilbudschefen, konsulenten, ledelsen fra huset, Tabita (pædagog/faglig fyrtårn) samt forældre fra børnehaven.

Valgfag 7. kl : 
TL orienterer om valgfag i 7.kl. Modellen ligner den der kørte sidste år. Der er 4 intro-gange, hvor de kommer de mulige fag igennem. Efter efterårsferien begynder 7.kl på de valgte eksamensfag/valgfag.

AULA : 
JO orienterer kort om komme/gå, og om ”datoplanen” som er tildelt hver elev/barn i AULA.

Opmærksomhed på lektier i ugeplan.

OBS på lektier

Børnehaven vil gerne at forældre på forhånd skriver ”mulige hentere” ind i AULA under ”komme/gå”. Det er super nemt inde i AULA-appen. 

Feriepasning: 
Kræver tilmelding, gør man ikke noget betyder det at man ikke har pasningsbehov. Dette gælder både uge 42 og 7, samt vores egne lukkedage/feriedage hvor der er åben for pasning i midtbyen. For alle pasninger (SFO/børnehave) gælder det at man skal tilmelde sig. 

Der er allerede åben for tilmelding i uge 42, 52 og 53.

Indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud.

Vi fik 48.000 som vi har brugt til at opskrive fast personale, således vi har flere hænder fra 09.30-12.00 mandag-torsdag. Fredag er lidt anderledes.
Vi har flyttet lidt på personalets pauser, således vi kan komme hurtigere i gang med dagens aktiviteter.
Vi håber der er midler til at opretholde denne model også til næste budgetår.

c) Skole

Vi er kommet godt i gang efter ferien.

Valgfag (se ovenfor)
Motionsdag
Emneuge
Emneugen i uge 45 bliver et lidt anderledes format, hvor der bliver lidt mere på store opdelinger. På den måde kan vi planlægge ud fra de givne covid-retningslinjer.

Forældremøder i alle klasser. 

Der er møde for 0.kl, 1-3.kl, 4-5.kl, samt 6-7.kl på samme dage.

Lektier tages med som punkt til møderne. Lærerne skal orientere om hvordan de gør.

Bestyrelsen deltager og fortæller kort om deres arbejde og det overordnede arbejde de laver.

d) Børnehus/SFO

Børnehaven går fra ”månedsplan” til ”nyhedsbrev”. Dette skal være med til at dokumentere vores arbejde i dagtilbuddet. Nyhedsbrevet vil have indhold fra de to stuer hvor for sig, noget fælles og andet relevant indhold. 

Vi er kommet godt i gang med arbejdet efter ferien. Vi er ved at have styr på vores hverdag.

Personalet har haft besøg af FTR for BUPL og FOA, sammen med dagtilbudschefen. Dette handlede om hvordan det daglige arbejde er struktureret og om personalegruppen bliver hørt i dagligdagen.

Vi har tilknyttet to vejledere fra Videnscenteret som kommer og besøger os, og giver råd og vejledning omkring arbejdet med DUÅ i dagtilbud.

Vi arbejder også med indsatsen ”på forkant”. Her kan vi også inddrage videnscenteret.

Både SFO og børnehave fik del af midlerne til ”sommeraktiviteter”. SFO'en var i Thorsminde og Børnehaven var på udflugt til ”Skovsnogen”. 

SFO2 planlægger en udflugt til efteråret som erstatning for BMGP som er aflyst i år.

SFO'en er også glad for ”skofri-skole”.

KLUBBEN starter 14.september og er for 5.klasse og op. Der er også mulighed for at deltage hvis man går i 8.klasse. Man tilmelder sig via pladsanvisning. (Borgerservice)

Der er kommet sprit-dispensere op ved alle indgange. Det er nemt at finde og komme til. 

Der følger en stor informations-del omkring orientering omkring Covid-19.

Hvis man er i tvivl om, ens barn kan komme i skole/dagtilbud kan man ringe til Troels på 96115781. 

Alternativet er at man kontakter egen læge. 

Sund fornuft er godt. 

Vi følger de gældende vejledninger og anvisninger på området.

Er barnet syg skal det blive hjemme uanset sygdommen.

Vi tager vores forholdsregler i forhold til zoner i frikvarter og ind og ud-gange.
Vi forsøger at lave så normal en hverdag vi kan, uden nødpasningsbekendtgørelsen, men hvor vi samtidig har klasserne opdelt efter årgange.

Vi får besøg af Borgmesteren, direktøren og de to chefer i Børn&Unge i løbet af efteråret. 
Besøget varer 1,5 time. De første 45 minutter er med ledelsen, de sidste 45 er med L-MED, hvor der skal være en dialog omkring ”fælleskaber” og hvordan vi arbejder med børne- og ungepolitikken lokalt hos os.

Det var super dejligt at komme til en KLAR skole/børnehave efter sommerferien. TL roser det flotte arbejde. Det er super man kan se den lokale opbakning fra lokalsamfundet.

En arbejdsdag op til skolestart vil være noget man godt kunne tage op igen.
Børnehaven ønsker sig allerede en arbejdsdag til efteråret.
Der kunne være en arbejdsdag pr halve år.

Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Uffe Fink
Næstformand: Claus Hansen 

Ingen øvrige punkter

Forældremøder
Motionsdag
Emneuge
Juleafslutning

23.09 -  madordning i dagtilbud, dato for arbejdsdage og kontakt til tovholdere.
29.10 – budget 2020, estimat
23.11 – budget 2020
26.01 – godkende budget 2021, godkende timefordelingsplan 21/22
24.02 – godkende klasselærerfordeling 21/22, samt holdfordelinger
25.03 –
26.04
26.05

Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen.