Fællesbestyrelsesmøde februar 2020

Mødedato: 27. februar 2020, 19.00-21.30
Mødeindkalder: Troels Lysgaard (TL)
Referent: Jens Ottosen (JO)
Ordstyrer: Uffe Fink (UF)

Deltagere: Uffe Fink (UF), , Karen Markussen (KM), Kristina Christensen (KC), Alan Hannibal (AH), Rene Bisgaard (RB), Katrine Sandholm Madsen (KSM)

Afbud: Elevråd, Joan Neill (JN), Jesper Prang (JP), Stinne Obel (STO), Claus Hansen (CH), Marianne Sørensen (MS)

Forkortelser: O = orientering, D = Debat, B = Beslutning

Referat

Ingen bemærkninger.

Udgår, da elevrådet er travlt optaget frem til emneugen i uge 11. De kommer på senere.

a) Formand

Intet nyt

B) Ledelse

Vi var til Fællesledermøde i skoleafdelingen i denne uge. Nationaltest er pt. sat på pause, men de lavest liggende 10% skal test, men vi ved ikke hvilke kriterier dette vælges ud fra.
Yderligere skal 20% testes ved lodtræning. 
I løbet af den kommende tid vil regeringen udvikle nogle nye test. Noget af det man snakker om, er at den adaptive model skal udskiftes til nogen andet.
Man ønsker en bedre mulighed for at se skolens samlede billede ovenfra, mens der bliver en bedre anvendelse for det pædagogiske niveau og for forældre. 
Formanden fortrækker, at hvis vi udtrækkes til test i år – så informeres der om dette fra skolen.

c) Skole

Vi er ved at gøre klar til emneuge i uge 11. 4.-5. klasse skal arbejde sammen med Brian fra Halbestyrelsen omkring en opgave han stiller. Opgaven er indenfor emnet ”innovation og entrepenørskab”. 0.-1. klasse skal arbejde med skrald og besøge Nomi forbrændingen. 
2.-3. klasse skal være sammen med Gorm og Mona. De skal også på Nomi, og tillige arbejde med skrald, måske i forbindelse med naturen.

d) Børnehus/SFO

Børnehave og SFOens personale havde arbejdsaften d. 26.02. Her havde vi til formål at rydde op og lave stuerne mere funktionsopdelte.

Vi har haft besøg af HjemIs-bilen, arbejdet med kroppen og haft fælles fødselsdag.

Børnehaven er også med i emneugen. Her skal det handle om at bygge lidt og en miniudgave af ”fra jord til bord”.

SFO 1 er blevet ryddet op, og 0. klasse og Blå Stue er blevet ryddet op. SFO 2 er flyttet op på gangen til ”de runde borde”. SFO'en har haft besøg af en frisør. Det var mega godt.

Klubben hygger sig. De er glade for at have Nickolaj tilbage :)

*økonomi 2020. Vi har endelig fået tildelt budget og det er nu fordelt ud på områderne.
Alt i alt ser det ud til at vi går i balance.
Vi har fået tildelt 10.054.000 kr i budget for 2020. Heraf står vi til en drift på 10.049.515.
Sidste år havde vi et forbrug på 10.341.917 og en ramme på 10.404.000. 

Førskole: 1. maj, Mads er primær. Andre dækker ind i huller. Primært IB og SFO.
Skolestart: 10.august 2020
Indberettet elevtal: 110, 1. august 2020, forventet antal
Klasse/Antal
0./16
1./8
2./15
3./14
4./17
5./14
6./13
7./14
--------------- 
0./ 18
1./2.kl: 21
3./ 14
4./ 17
5./ 14
6./ 13
7./ 14
----------------
Kommende udgifter, drift: (B)

 1. Gulvafslibning i gymnastiksalen, 23.000 exl. Moms, 1 gang
  Dette godkendes og sættes i gang.
 2. Rengøring, sognegården, foyeren, 18.000 ex moms, pr år.
  TL indgår i dialog med borgerforeningen omkring dette.
  Forhåbentlig nyt på næste møde.

*Klasser og hold
PULS 1:  0-1-2 / 6.kl
PULS 2:  3-4-5/ 7.kl
Idræt: 0.kl, 1.-2.kl, 3.-4.kl, 5.-7.kl
 - Idrætsfagdag, 5.-7.kl
Svømning fra uge 4, 5-6 kl.
Matematik, 0., 1.-3.kl, 4.kl, 5.kl, 6.kl, 7.kl
1.-3.kl: KH, LD, NIB
Skoledagens længde, uden brug af 16.b eller lign:

Alle klasser møder hver dag kl.08.00, Morgensang mandag, LÆS tirs-tors. Fre = fagdag
Mandag: alle til kl.14
Tirsdag: 0-3.kl, kl.13.15 / 4-7.kl kl.15.00
Onsdag. 0.-2.kl kl.13.15, 3.kl 14.00, 4.-7.kl kl 15.00
Torsdag: 0-3.kl, kl.13.15 / 4-7.kl kl.15.00
Fredag: Alle til kl.14

*klasselærer-fordeling: fremlangt på sidste møde (godkendt)
0.kl Iben (IB)
1.-2.kl: Rikke (RB)
3.kl: Karin (KH)
4.kl: Mona (MK)
5.kl: Helena (HH)
6.kl: Lisa (LD)
7.kl: Lene (LT)

Der indkaldes til informationsmøde i 0.kl, og 1.-2.kl
Der arbejdes på en model hvor der indgår støtte/2-lærerordning i 1.-2.kl. Nogle timer vil være lærer/lærer andre lærer/pædagog eller pædagog/pædagog. 

17. marts, kl.17 der er infomøde for kommende 1.-2.kl. (nuværende 0.-1.kl)
Troels, Iben, Rikke, Nickolaj deltager fra skolen.
Senere i foråret afholdes infomøde om førskolen. (start april)

*prøve-periøde med ny form af formiddags-frugt

Udsættes til maj, således det bliver nemmere at lykkes med den nye ordning.
Fra maj vil børnehaven selv stå for formiddagsmad frem til sommer som forsøg.
Forsøget skal se om vi kan lave formiddags-aktiviteterne mere flydende, uden at det bliver så meget styret af formiddagsfrugten, som det er for nogen nu. De der gerne vil have formiddagsfrugt kan få dette, men de der lige er optaget af en god leg kan fortsætte med denne og lige få et lille stykke mad med i legen.

Stuerne er blevet mere funktionsopdelt. Der vil blive brugt nogle midler på at gøre denne fordeling anvendelig. Der bliver flyttet radiator, ordnet projektor og flere andre nye ting.

Stor ros til personalet for arbejdet omkring morgenmaden. Det har givet en super morgen at aflevere børn ind i. Personalet er blevet mere synligt, selvom de er på stuerne om morgenen.

*De styrkende pædagogiske læreplaner (TL)    (O)

Tabita arbejder på at skrive det sidste ind i vores pædagogiske grundlag. Vi får besøg af dagtilbudschefen som tager rundt til alle institutioner for at følge op på arbejdet.
Forældre fra børnehaven deltager, sammen med skolelederen og en medarbejder fra børnehaven.

*Brydebane (René)  (D)

Hvilke tanker er der omkring ”bryde-banen” i frikvarteret?
- Det er en god ide den er der, de kommer af med en masse power, men det kan være svært at gennemskue ”hvor stor banen er”?
Hvad er den pædagogiske tanke om brydebanen?
Det er eleverne der har ”opfundet” rammen for legen. Placeringen er opstået ud af området, da det fra børnenes side er indhegnet af andre redskaber.
Der er sådan set ikke nogen regler, men eleverne lærer at omgå hinanden på forskellige niveauer. Personalet har ikke lavet regler for brydebanen, men der er en naturlig accept af hinanden i legen. Eleverne har en høj social læring ind i ”bryde-banen”.
Bryde-banens anvendelse kører lidt i perioder. Nogle gange bruger de det meget. Andre gange ikke så meget. 
Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem de der trækkes af gyngerne i forhold til det der foregår på Brydebanen. TL tager op på mandag til morgensang, hvordan den anvendes.

*indsats ved sprogvanskeligheder i Børnehaven (René) (D)

Hvordan er proceduren for et barn med sprogvanskeligheder i børnehaven?
Alle børn i børnehaven testes i Hjernen og Hjertet. 
Hvad gør vi når der er en bekymring?
Ligger der en procedure for dette?
Kontaktpædagog + assistent laver forskellige test udover de obligatoriske test. Herefter indkaldes til møde, hvor forældrene får ”hjemmearbejde” i 3 måneder.
Efter dette forløb indkaldes der til nyt møde. Hvis ikke der er rykket noget, indkaldes igen til ”sproginspirerende møde” hvor yderligere ressourcepersoner inddrages. Det kunne være talepædagog eller motorik-pædagog. 
De 3 måneders ”hjemmearbejde” i familien er vigtig for at se om vi umiddelbart kan flytte noget. Forældrene får materiale med hjem, og noget er til underskift. Dette er vigtigt.
Man er altid velkommen til at henvende sig til sin kontaktpædagog hvis man har en bekymring. Dette er første trin.
Der overvejes om der skal oprettes en simpel guide til forældre omkring indsatsen/forløbet. 
Denne udsendes evt. til alle via AULA. AG/TTB følger op

*Gitter, Børnehave (JO) (O)

Bekymring. Handleplan. 
Kort orientering omkring en lille problematik der er i øjeblikket om børn der tester de indvendige rammer. Der overvejes at sætte et midlertidig gitter i gangen ved Blå Stue.
Vi prøver en pædagogisk handleplan først, men det kan være det ender med et hegn.

Se bilag
Formanden og skolelederen tager sig af dette punkt efter dagens møde.

STOR ros til børnehaven omkring det daglige arbejde. 
Marc (tidligere elev) kommer i SFO’en som frivillig i en periode.
Ønske om tidligere udmelding hvis ”faste dage” i kalenderen flyttes. F.eks. Trivselsdag.

 • Trivselsdag, 28. feb / normalt 6.marts, men her er 7. klasse på valgfag på UCH
 • Emneuge, uge 11 ”innovation og entrepenørskab”
 • Gæste-Bedstedag, 20 maj, tidspunkt følger.
 • 2. juni… normal skoledag. Medbring normal skoleudstyr.
 • Thorsminde, 3.-4. juni
 • Bornholm 6-7. kl, uge 25
 • Sidste skoledag, 26. juni

24. Marts** se valgproces herunder

Frist for kandidatopstilling, hvem er på valg denne gang? (4+3) 
på valg dette forår i skolen: fortsætter:
Uffe, Marianne, Alan (supp.), Katrine (supp.) Claus, Karen
på valg dette forår i børnehaven: fortsætter:
Stinne, Jesper, Kristina (supp.), Joan (supp.) René
Der skal vælges 2 medlemmer til skolen + 2 nye suppleanter til skolen.
Der skal tillige vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter i børnehaven.
Hvis byrådet inden det forestående valg, godkender den plan der er i høring pt., vil den fremtidige periode for medlemmer i bestyrelsen, uanset om det er skole eller børnehave være 2 år. For nuværende går Claus og Karen ind i år 3 af en tidligere 4-årig periode.
Der kommer opslag på AULA i uge 10/11 omkring info om valget, men det vil være godt forældre overvejer om man ønsker at opstille til Fællesbestyrelsen.

 • 29. April
 • 28. Maj
 • Ingen juni-møde

**Forårets valgproces til Fællesbestyrelsen 2020**


24. marts: frist for kandidatopstilling
uge 14: udarbejdelses af valgliste
29.04: evt. Valgmøde 
30.04: Valget åbner (i TRIO… mere følger)
14.05: Valget lukker
28.05: Konstituerende møde

Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen.