Retningslinjer ved personalereduktion

I forbindelse med skoleårs planlægning i hele Landsbyordningen, ønsker ledelsen i god tid at afsøge eventuelle ændringer i personalesituationen. Personalet skal ligeledes i god tid tilkendegive om de vil fratræde pga. pension, efterløn, nyt job, orlov mv.  

Sideløbende afsøges organisationens behov ud fra almene driftskriterier – altså kerneydelsen set i forhold til det tildelte budget, børnetal mm.

Hvis der herefter er behov for en reduktion i personalet, afsøger ledelsen nedennævnte kriterier for udvælgelse til forflyttelsesrunde eller uansøgt afskedigelse:

Uansøgt afskedigelse - kriterier

Hensigten med disse mulige kriterier er at styrke den tilbageblevne arbejdsstyrke mest muligt, og dermed sikre det bedst mulige grundlag for fortsat at kunne løse organisationens opgaver efter personalereduktionen, med kvalitet og kompetencer i opgaveløsningen. 

Endvidere er det for at sikre synlighed i kriterierne for udvælgelse af medarbejdere, som indstilles til uansøgt afsked/omplacering pga. arbejdsmangel.

Kriterier for udvælgelse ved afskedigelser ved overkapacitet på Naur-Sir Skole og Børnehus:

Engagement

Ildsjæl – brænder for sit arbejde. Engagerer sig i hele Landsbyordningens virksomhed. Kommer med idéer til nye tiltag, løsningsforslag.
Møder forberedt, opdateret mm.

Faglighed

Kompetencer i opgaveløsningen ift. de fagfaglige mål og kerneopgaven.
Samspillet / samværet mellem børn og voksne.
Nærværende – relationsskabende – involverende – omsorgsfuld – rummelig - ægte -  lyttende – tydelig – forstående – anerkendende.
Arbejder ud fra institutionens pædagogiske principper.

Fleksibilitet 

Påtage sig ekstra arbejde – fleksibel i forhold til mødetidspunkter – aktiviteter – opgaver – funktioner - være omstillingsparat.  

Organisationsstruktur

Fokus på funktioner – fag der skal dækkes. 

Stabilitet 

Tilstedeværelse – fremmøde – robusthed ift. kerneopgaven.

Ovennævnte kriterier er ligeværdige og ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

Valget vil blive begrundet over for de/den der peges på, hvis det ønskes, ikke for resten af personalet. 

Da man er ansat ved Holstebro Kommunes skolevæsen, kan der være mulighed for en forflyttelse, hvis der er flere ledige stillinger i skolevæsenet / dagtilbuddet end antallet af medarbejdere i forflyttelsesrunden.